Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» για...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» (cpv: 38434540-3, Βιοϊατρικός Εξοπλισμός) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα δύο χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ (72.046,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και  ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (89.337,04) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης  την 06.06.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας – Θράκης, Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως και Ιουστινιανού 1, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134, τηλ.: 2313327824.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών:  31.05.2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 05.06.2024, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως και Ιουστινιανού 1, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134 και στο τηλ.: 2313327824. Αρμόδιος υπάλληλος Χατζηγεωργίου Αναστασία_ email: promithies@4ype.gr.

Τη διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.