Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό   ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας (cpv: 50421200-4, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 66.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης   στις   16-7-2024  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 10-7-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μμ

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 15-7-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση  Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως,  ΤΚ 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη) και στο τηλ.: 2313327826, αρμόδια υπάλληλος : Τσαλάστρα Κατερίνα, email: promithies@4ype.gr.

Τη διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.