Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. & ΤΟΜΥ)

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας (CPV: 71317210-8, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας) για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. & ΤΟΜΥ), αρμοδιότητας της, προϋπολογισθείσας δαπάνης 63.290,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους μέχρι του ποσού των 63.290,00€ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης  στις  28-06-2024  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 21-06-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 27-06-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Δ/νση  Ιουστινιανού 1, ΤΚ 551 34, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης) και στο τηλ.: 2313327864, αρμόδιος υπάλληλος: Συμεωνίδης Νίκος, email: promithies@4ype.gr.

Τη διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.