Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών συσκευών...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών συσκευών τύπου πολυδιαιρούμενων συστημάτων μεταβλητής παροχής ψυκτικών μέσων VRV για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Ξάνθης, Δράμας και 4ης – 5ης ΤΟΜΥ Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών συσκευών τύπου πολυδιαιρούμενων συστημάτων μεταβλητής παροχής ψυκτικών μέσων VRV (CPV: 42511110-5, Αντλίες θερμότητας) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Ξάνθης, Δράμας και 4ης – 5ης ΤΟΜΥ Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης τριακοσίων εβδομήντα έξι  χιλιάδων πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (376.005,20€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης στις  27-06-2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 21-06-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 26-06-2024,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Ιουστινιανού 1, Τ.Κ. 551 34) και στο τηλ.: 2313327864, αρμόδιος υπάλληλος: Συμεωνίδης Νίκος, email: promithies@4ype.gr.

Τη διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ .