Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΠίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά...

Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ

Ανάρτηση πινάκων μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ

Ανακοινώνεται η ανάρτηση των Πινάκων Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Αναμοριοδότησης και Κατάταξης υποψηφίων, σταδιακά, ανά ειδικότητα και ανά θέση, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ., για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και των Μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των παρακάτω πινάκων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Ποικ.7330/05.02.2020 (ΦΕΚ 320/Β/06.02.2020) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Σύντμηση προθεσμιών για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Γ4α/ΓΠ 54849/21.9.2020 υπουργική απόφαση 

Δείτε εδώ την απόφαση για την σύντμηση προθεσμιών.

Οι υποψήφιοι εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος των επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του εκάστοτε Πίνακα Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Αναμοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων, αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφοράς ή προσκομίζουν αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, έγγραφη ένσταση, συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πλατεία Ηλία Χατζάκου, Αγορά Φοίνικα (Τ.Ι. Φοίνικα) Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από τη χρονική σήμανση της συστημένης επιστολής ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης. Η αίτηση παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα και τα στοιχεία του παραλήπτη (Προς το Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης) και την ένδειξη «Ένσταση για το Συμβούλιο ειδικότητας …..».

 

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα

Ειδικότητα Συγκεντρωτικοί Πίνακες Αναλυτικοί Πίνακες Ημερομηνία Ανάρτησης Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως
Χειρουργικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 20-01-2021

26-01-2021(Αλλαγή ημερομηνίας ενστάσεων λόγω τεχνικού προβλήματος)

Νευροχειρουργικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 14-12-2020

16-12-2020

Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής

Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 07-12-2020

09-12-2020

Εσωτερικής Παθολογίας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ λόγω της εκ παραδρομής μη εμφάνισης της μοριοδότησης της υποψηφιότητας με αρ. πρωτ. αίτησης 14/3905 Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 27-11-2020

01-12-2020

(Δικαίωμα ένστασης αποκλειστικά στον/ην υποψήφιο/α με αρ. πρωτ. αίτησης 14/3905)

 Πνευμονολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 26-11-2020 30-11-2020
 Αναισθησιολογίας  Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 20-11-2020 24-11-2020
 Εσωτερικής Παθολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 17-11-2020 19-11-2020
 ΜΕΘ Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 06-11-2020 10-11-2020
 Καρδιολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 06-11-2020 10-11-2020
 Ακτινολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 29-10-2020 02-11-2020
 Αιματολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 22-10-2020 27-10-2020
 Νεφρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 21-10-2020 23-10-2020