Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

Προμήθεια Ασθενοφόρων

Ολοκλήρωση του έργου “Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων Προνοσοκομειακής φροντίδας 4×2 και 4×4 Diesel για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας” (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
(Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 008/8 Κωδικός Έργου ΠΔΕ:2012ΕΠ00880038), είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείo Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

merc1  merc4  merc3  merc2