Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΒελτίωση, ποιότητα, δημόσια υγείαΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Ιδιώτες Παιδοψυχίατρους, ή Παιδοψυχίατρους ή επαγγελματίες ψυχικής...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Ιδιώτες Παιδοψυχίατρους, ή Παιδοψυχίατρους ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Ιδιώτες Παιδοχυψίατρους, ή Παιδοψυχίατρους ή  επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των ΝΠΙΔ του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του Ν. 4272/2014, για την επιλογή μέλους με το αναπληρωματικό του, προκειμένου για την στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΠ.Ε.),  του άρθρου 1 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017).

Ο Διοικητής

της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α’/1999) για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α’ /28-3-2017) «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του Ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις».
  3. Την υπ’ αριθμ. Γ3α.β/ΓΠ οικ. 5667 (ΦΕΚ 365/τ.Β/12-2-2019) Απόφαση του  Υπουργού Υγείας «Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας»
  4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ3α/ΓΠ οικ. 14911/22-2-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας

 

προκειμένου να συγκροτηθούν Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Παιδιών και Εφήβων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. παρ. β υπ.ββ του  Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017)

καλεί

ιδιώτες παιδοψυχιάτρους ή  παιδοψυχιάτρους ή άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του ν. 4272/2014, που ενδιαφέρονται  να στελεχώσουν τις Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας  Παιδιών και Εφήβων που εντάσσονται στην περιοχή ευθύνης  των  Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. του άρθρου 1 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017)  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. 

Χρόνος λήξης υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 15.00 , στο Πρωτόκολλο της 4ης Υ.Π.Ε..

ΟΡΟΙ και ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής

Για κάθε Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.ΠΕ. μπορούν να συμμετέχουν

α) Οι Ιδιώτες Παιδοψυχίατροι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους και ασκούν την ιατρική στην περιοχή ευθύνης της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.ΠΕ .

β) οι Παιδοψυχίατροι των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12του ν. 4272/2014 που εντάσσονται στην περιοχή ευθύνης της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.ΠΕ

γ) άλλοι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας Παιδιών και Εφήβων και συγκεκριμένα ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές των Μονάδων Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του ν. 4272/2014 που εντάσσονται στην περιοχή ευθύνης της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.ΠΕ

  1. Φάκελος Συμμετοχής

Για την συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής ο οποίος περιλαμβάνει :

 

Α) αίτηση συμμετοχής για την εν λόγω πρόσκληση ενδιαφέροντος στην οποία δηλώνεται ο Τομέας Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον οποίο ενδιαφέρεται

Β) Βιογραφικό σημείωμα και άδεια άσκησης επαγγέλματος

Γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι όσα αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή

 

Ο φάκελος αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με courier, ή κατατίθεται αυτοπροσώπως στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και αναγράφει υποχρεωτικός εκτός των στοιχείων αποστολέα (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση)

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης

Αίτηση συμμετοχής για ΤΕΠΕΨΥΠΕ

Αριστοτέλους 16

54623 Θεσσαλονίκη