Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΤ.Ομ.ΥΠρόσληψη προσωπικού στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) - Παράταση

Πρόσληψη προσωπικού στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) – Παράταση

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Υγείας και του ΑΣΕΠ, η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη εννιακοσίων πενήντα τριών (953) ιατρών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες».

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Υγείας (tomy.moh.gov.gr), αίτηση συμμετοχής, από 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00 (έπειτα από παράταση της προθεσμίας σύμφωνα με την Απόφαση με ΑΔΑ Ψ440465ΦΥΟ-ΩΑΗ), και να επιλέξουν ένα μόνο κλάδο και ειδικότητα με ανώτατο τις πέντε (5) θέσεις από τις αναφερόμενες στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων της οικείας Πρόσκλησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει στη συνέχεια να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Υγείας. Η προθεσμία υποβολής της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 9ης Ιουλίου 2018 (έπειτα από παράταση της προθεσμίας σύμφωνα με την Απόφαση με ΑΔΑ Ψ440465ΦΥΟ-ΩΑΗ).

Σχετικά:

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (ΑΔΑ: Ψ440465ΦΥΟ-ΩΑΗ)

Πλήρες κείμενο της «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» (ΑΔΑ: 6ΕΥ6465ΦΥΟ-ΘΩ2)

Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων http://tomy.moh.gov.gr/