Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΤ.Ομ.ΥΣυνέχεια ανάρτησης προσωρινών πινάκων της 17580/19-03-2021 προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού για...

Συνέχεια ανάρτησης προσωρινών πινάκων της 17580/19-03-2021 προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας»

Συνέχεια Ανάρτησης Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης και Απορριπτέων των αιτήσεων υποψηφίων των κλάδων:

1) Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

2) Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

3) Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

σύμφωνα με την υπ. αρ.πρωτ. Γ.Π.οικ.17580/19-03-2021 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.).».

Οι Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Διαδικτυακό Τόπο https://tomy.moh.gov.gr/, κάνοντας σύνδεση με κωδικούς taxisnet.

*Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 (δέκα) ημερών, ήτοι έως την Δευτέρα, 19/09/2022 στις 24:00.

** Οι υποψήφιοι προκειμένου να διαπιστώσουν τη σειρά κατάταξής τους ανά θέση, κατεβάζουν το αντίστοιχο υπολογιστικό φύλλο ( Excel ) και κάνοντας χρήση του φίλτρου αναζήτησης «κωδικός θέσης» ή «όνομα θέσης», επιλέγουν τη θέση προτίμησής τους και βλέπουν την κατάταξή τους σε αυτήν.

 

Αρχεία (.pdf) : 

ΔΕ_ΒΟΗΘΩΝ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ (pdf)

ΔΕ_ΒΟΗΘΩΝ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (pdf)

ΔΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ (pdf)

ΔΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (pdf) 

ΤΕ_ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ (pdf) 

ΤΕ_ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (pdf) 

 

Αρχεία (.xlsx) : 

ΔΕ_ΒΟΗΘΩΝ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ (xlsx)

ΔΕ_ΒΟΗΘΩΝ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (xlsx)

ΔΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ (xlsx)

ΔΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (xlsx)

ΤΕ_ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ (xlsx)

ΤΕ_ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (xlsx)