Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΚατάρτιση - τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην...

Κατάρτιση – τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία

Σύμφωνα με την με αριθμ. Γ4α/οικ.24196/15-04-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1904/τ.Β΄/13.05.2020) με θέμα: «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων Ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία» καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι (ένας για ιατρούς του κλάδου ΕΣΥ και μελών ΔΕΠ και ένας για ιδιώτες), οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο της Υπηρεσίας μας.

  • Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα αρχικά του ονοματεπώνυμου του/της ιατρού λόγω συμμόρφωσης προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), την ειδικότητα του/της, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του/της.
  • Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο με την αίτησή τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Πρότυπα Εντύπων Αιτήσεων

  1. Έντυπο Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης για την εγγραφή στον κατάλογο ιδιωτών Ιατρών.
  2. Έντυπο Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης για την εγγραφή στον κατάλογο Ιατρών του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ και μελών ΔΕΠ.

 

Κατάλογος Ιατρών προς Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία

Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (Τελευταία ενημέρωση 15/11/2021)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Τελευταία ενημέρωση 16/08/2021)